Nhà Máy Dệt Kangna Việt Nam

Công trình: Thi công hệ thống thoát nước mưa nước thải tại nhà máy KANG NA VIỆT NAM

BE CHUA(1)